Soutěž o notebook LIFEBOOK U745

u745-3Soutěžní otázka:

Kolik notebooků modelu Fujitsu LIFEBOOK U745 je třeba naskládat na sebe, aby dosáhly do výšky místa konání dnešní konference Fujitsu Day 2016?

K výhře notebooku LIFEBOOK U745 gratulujeme panu Petru Bergerovi.


Soutěžní podmínky soutěže s názvem „Fujitsu Day 2016“ o notebook Fujitsu LIFEBOOK U745

I. Obecná ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž o notebook Fujitsu LIFEBOOK U745 v rámci konání konference Fujitsu Day 2016, která proběhne dne 10.února 2016 v ERBIA CongressCenteru v Praze.

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak oznámení o vyhlášení Soutěže umístěné na internetových stránkách Pořadatele f-t-s.cz/fd2016.

II. Definice použitých pojmů

Pořadatelem je společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o., se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, IČ: 26115310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71416.

Soutěž (její vyhlášení, průběh a ukončení) je akce pořádaná Pořadatelem, která se koná v rámci konference Fujitsu Day 2016, tj. 10. února 2016.

Soutěžícím je fyzická osobaúčastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem, která je řádně zaregistrována prostřednictvím dotazníku Pořadatele v souladu s těmito soutěžními podmínkami.

Výherce soutěže je Soutěžící, který nejlépe zodpověděl (se svou odpovědí se nevíce přiblížil správné odpovědi) na soutěžní otázku „Kolik notebooků typu LIFEBOOK U745 je třeba naskládat na sebe, aby dosáhly do výšky místa konání dnešní konference Fujitsu Day 2016?“ v Soutěži a splnil ostatní podmínky Soutěže, tj. osobně si vyzvednul výhru a zároveň prokázal svou identitu prostřednictvím čtečky PalmSecureTM (krevního řečiště dlaně) na konci konference Fujitsu Day 2016. Výherce se vyhlašuje po skončení Soutěže.

V případě že bude více správných odpovědí na soutěžní otázku, rozhodne dodatečná otázka „Kolik serverů PRIMERGY bylo vyrobeno v německé továrně Fujitsu Augsburgu v roce 2014?“

Vyhlášení soutěže je oznámení o konání Soutěže, uveřejněné na dotaznících dostupných pro účastníky konference Fujitsu Day 2016 a řídí se dle Soutěžních podmínek.

Výhrou se rozumí notebook Fujitsu LIFEBOOK U745.

III. Obecná pravidla

Soutěže se mohou zúčastnit všichni zaregistrovaní Soutěžící, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, která má trvalý pobyt na území České republikya za kterou v průběhu Soutěže a při realizaci Výhry odpovídá zákonný zástupce.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

Soutěž je považována za zahájenou Vyhlášením Soutěže v rámci konání konference Fujitsu Day 2016.

Soutěžící se do Soutěže zapojí zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou v rámci Vyhlášení soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.
Výhra je předána Pořadatelem osobně Výherci ihned po ukončení Soutěže. Tím je splněna povinnost předání Výhry Výherci.

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou ani jinými právními prostředky. Na Výhru není právní nárok.

IV. Práva a povinnosti Soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a předání Výhry.

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen se osobně dostavit na předání Výhry na závěr konference Fujitsu Day 2016.

Pokud se Výherce osobně nedostavína předání Výhry na závěr konference Fujitsu Day 2016, nárok na výhru zaniká a Výhercem se stává osoba, které odpověděla nejlépe jako další v pořadí.

Komunikace ze strany Pořadatele proběhne osobně v rámci závěrečného koktejlu konference Fujitsu Day 2016.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu či škodu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem ihned po ukončení Soutěže, a to vyhlášením moderátorem na závěr konference Fujitsu Day 2016.

Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci Výhru jejím předáním, a to osobně ihned po vyhlášení Výherce.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může Výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s Výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Okamžikem přihlášení do Soutěže Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane Výhercem Soutěže, byly jeho jméno, příjmení použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace Pořadatele, jeho produktů nebo propagace či sdělování výsledků Soutěže (vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná Soutěž), a to zejména zveřejněním na internetových stránkách www.fujitsu.cz a event. v ostatních médiích (tisk). Zároveň Soutěžící souhlasí s tím, že v souvislosti se Soutěží mohou být pořízeny a ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.

Okamžikem přihlášení do Soutěže Soutěžící uděluje Pořadateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Pořadatelem, pro účely Soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Soutěžící na dobu neurčitou. Soutěžící má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Soutěžící zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje Pořadateli souhlas, aby e-mailovou adresu a další jím poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu Pořadatel využil pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
VII. Závěrečná ustanovení
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách f-t-s.cz/fd2016.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné od 1.2.2016 do odvolání.